POWRÓT NA HOME

Branże i usługi


Strona główna Branże i usługi Branża budowlana

Dynamizm sytuacji gospodarczej, popytu oraz duże inwestycje w sektorze budowlanym niosą za sobą ryzyko częstego pojawiania się różnego rodzaju szkód. Właściwa ocena takiego ryzyka i stworzenie odpowiednich form zabezpieczenia są kluczowymi wyzwaniami, w obliczu których stoją inwestujące przedsiębiorstwa.

Pomagamy zwiększyć zyskowność Państwa inwestycji, świadcząc między innymi usługi:

 • zarządzania ryzykiem, a w tym oceny ryzyka związanego z realizacją projektu (opóźnienia, działanie siły wyższej, błędy powstałe podczas prac budowlanych).
 • pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podmiotów związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym także:
  • inwestorów,
  • banków i innych instytucji finansowych,
  • firm, pracowni architektonicznych, projektowych i zarządzających,
  • developerów,
  • firm budowlanych,
  • innych uczestników procesu inwestycyjnego.
 • audytu (due dilligence), projektowania i analizy porównawczej budowlano-montażowych programów ubezpieczeniowych.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze firm z branży budowlanej, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązania i produkty.

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

 • Ubezpieczenia CAR/EAR - Ubezpieczenia budowlano - montażowe oparte są o formułę ryzyk wszystkich nienazwanych "all risks". Zawierane na czas trwania kontraktu zabezpieczą cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR swoim zakresem obejmują wszystkie podmioty uczestniczące - inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców i spółki celowe.
 • Ryzyka budowlano – montażowe - Polisy celowe to szczelne zabezpieczenie ryzyk procesu budowlanego. Ich koncentracja w gestii inwestora pozwoli na ochronę ubezpieczeniową prac wszystkich wykonawców i dostawców, zapewniając minimalizację zagrożeń m.in. z tytułu nieadekwatnych limitów, czy zakresów odpowiedzialności. Polisy są także narzędziem kontroli kosztów związanych z ubezpieczeniami. Okażą się pomocne w nadzorze nad terminowym zakończeniem realizacji, zapewniając finansowanie w razie zejścia wykonawcy z placu budowy. Dadzą także inwestorowi pierwszeństwo w uzyskiwaniu odszkodowań oraz kontrolę nad ich rozdysponowaniem.
 • ALOP/MLOP - Ubezpieczenie utraty zysku na wypadek szkód budowlano - montażowych ( ALOP ) powstałych podczas realizacji lub szkód w maszynach ( MLOP ). Pokryje straty lub zwiększone koszty działalności inwestora, wynikające z opóźnień w oddaniu inwestycji do użytku. Wśród katalogu ubezpieczonych zdarzeń można wymienić także : zakłócenia podczas etapowania, przerwy w wykonawstwie, niewłaściwy sposób transportu, czy składowania mienia.
 • Polisa OC - Polisa odpowiedzialności cywilnej inwestora obejmie swoim zakresem prowadzoną działalność, jak i działalność wszystkich podmiotów ( wykonawcy, inżyniera kontraktu, projektanta, itp. ) uczestniczących w procesie budowlanym. kompleksowe ubezpieczenie inwestycji oraz ich finansowania - Kompleksowe Ubezpieczenie Projektu (CPI) oraz "Credit Enhancement for Project Finance".
 • Gwarancje ubezpieczeniowa - Zabezpieczą interesy inwestora co do należytego wykonania zobowiązań kontraktowych przez wykonawców. Do najczęściej stosowanych gwarancji należą zapisy : zwrotu zaliczki, terminowego wykonania, czy usunięcia wad i usterek.